Hedensted Bibliotek

Nyheder om Folkebibliotekerne

30.04.24
Information fra biblioteksleder, Heidi Kudahl samt Hedensted Kommune

Husbrugerrådet Hedensted Bibliotek - Dit kulturelle forsamlingshus (Østerbrogade 26, 8722 Hedensted) er nu blevet enige om  nedenstående retningslinjer. Har du lyst til at læse dem, så ligger de her nedenunder som pdf og udfoldet. 

Retningslinjer for husbrugerrådet Hedensted Folkebibliotek. Endelig version pr. 30.04.2024

Retningslinjer for Husbrugerrådet Hedensted Folkebibliotek – Dit kulturelle forsamlingshus (Østerbrogade 26, 8722 Hedensted).

 1. Formål

Formålet med husbrugerrådet er at skabe gode rammer for dialog og samarbejde mellem alle parter, som bruger lokalerne på Østerbrogade 26 i Hedensted - herunder Folkebiblioteket som ejer lokalerne og har det fulde drifts- og sikkerhedsmæssige ansvar samt husets øvrige brugere.

 1. Medlemmer

2.a. Alle borgere, frivillige foreninger og professionelle som regelmæssigt bruger lokalerne på Østerbrogade 26 og ønsker at bidrage til samarbejdet omkring brugen af lokalerne, kan melde sig til husbrugerrådet. Det vil dog være sådan, at hver forening eller lignende kun kan deltage med én repræsentant.

2.b. Faste medlemmer af husbrugerrådet er:

 • Bibliotekslederen eller dennes repræsentant, som leder møderne i husbrugerrådet.
 • Tre deltagere valgt eller udpeget blandt foreninger som modtager tilskud efter servicelovens §18.
 • Tre deltagere valgt eller udpeget blandt øvrige faste brugere eller andre som har interesse for brugen af huset.

Det påhviler foreningerne selv at fastlægge regler for valg eller udpegelse af de faste medlemmer. Det tilstræbes, at medlemmerne vælges eller udpeges for mindst 1 og højest 3 år af gangen.

 1. Opgaver

Husbrugerrådets opgaver er blandt andet, men ikke udelukkende:

 • Egen organisering, herunder valg af sekretær.
 • Egen organisering, herunder at beslutte mødefrekvens (ud over de to faste møder), udarbejde dagsordner, indkalde til møder samt udsende referater.
 • Løbende at varetage dialogen omkring regler for bookninger samt halvårligt at foretage en gennemgang af faste bookninger med henblik på at sikre god udnyttelse af de tilgængelige lokaler.
 • I god tid at gøre brugerne opmærksom på deadlines for ønsker til faste bookninger mv.
 • At drøfte praktiske forhold som f.eks. brug af foreningsskabe, køkkenfaciliteter mv.
 • At tage initiativ til og udbrede kendskabet til ordninger til støtte for det gode samarbejde f.eks. frivillig hjælp til bookningssystemet, frivillig hjælp til it, frivillig hjælp til praktiske opgaver mv.
 1. Faste møder

Husbrugerrådet har to faste årlige møder, som afholdes i forbindelse med den halvårlige gennemgang af faste bookninger. Møderne afholdes i maj med henblik på efterårssæsonen og i november med henblik på forårssæsonen.

Datoen for de to faste møder fastlægges af bibliotekslederen eller dennes repræsentant i samarbejde med de øvrige medlemmer i husbrugerrådet.

 1. Økonomi

Husbrugerrådet har ingen selvstændig økonomi, men kan efter særlig aftale påtage sig administrative eller praktiske opgaver med en tilhørende mulighed for at foretage økonomiske dispositioner inden for en nærmere defineret ramme.

 1. Ændringer

Ændringer i ”Retningslinjer for husbrugerrådet Hedensted Folkebibliotek – Dit kulturelle forsamlingshus (Østerbrogade 26, 8722 Hedensted)” kan foretages efter ønske fra en eller flere medlemmer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • For alle ændringer gælder, at de skal godkendes af Folkebiblioteket som ejer lokalerne og har det fulde drifts- og sikkerhedsmæssige ansvar.

Herud over gælder:

 • At ønsket om ændringer har været fremsat skriftligt og været medlemmerne bekendt mindst 14 dage før et møde, og at de faste medlemmer er enige om ændringerne på to møder med mindst 30 dages mellemrum.

I tilfælde af at der ikke kan opnås enighed, påhviler det bibliotekslederen eller dennes repræsentant at træffe en afgørelse, som efter dennes vurdering og efter dialog med berørte parter, skaber de bedst mulige rammer for dialog og samarbejde mellem alle parter, som bruger lokalerne på Østerbrogade 26 i Hedensted.

    7. Ikrafttræden

”Retningslinjer for husbrugerrådet Hedensted Folkebibliotek – Dit kulturelle forsamlingshus (Østerbrogade 26, 8722 Hedensted)” træder i kraft pr. 1.10.2024

Her kan du læse mere om flytningen af Juelsminde Bibliotek

I foråret 2024 skal biblioteket i Juelsminde flytte fra Wedelsgade 1 og sammen med rådhuset på Tofteskovvej 4.
Rådhuset bliver et borger og demokratihus – et kulturelt forsamlingshus, hvor biblioteket kommer tæt på børnehave, skole og hal midt i det store boligkvarter. Vi glæder os til at kunne byde velkommen i de nye lokaler, når biblioteket åbner den 1. juni 2024.

OBS! på lukkedage efter 7. april 2024
Sidste åbningsdag i Wedelsgade bliver d. 7. april 2024, men allerede fra onsdag d. 10. april er vi klar med et midlertidigt POP-UP bibliotek på Tofteskovvej 4.
Det betyder dog, at der vil være et par dage fra d. 8. april frem til 10. april, hvor biblioteket vil være lukket, og hvor du ikke kan afhente reservationer eller aflevere dine lån.

Vi hjælper gerne, hvis du som låner har reserveringer, der skal afhentes eller lån der skal afleveres i lukkeperioden og ikke har mulighed for at hente eller aflevere før d. 8. april. 2024.

Om POP-UP Biblioteket
Mens vi flytter og indretter det nye bibliotek åbner vi et POP-UP bibliotek på den nye adresse Tofteskovvej 4 onsdag d. 10. april.

I POP-UP biblioteket kan du hente og låne dine reserveringer, aflevere dine lån, samt benytte printer og PC. Du kan også låne de materaler andre lånere har afleveret. 

Åbningstider for POP-UP:
Mandag-onsdag kl. 9.00 – 15.00

Torsdag kl. 9.00 – 17.00

Fredag kl. 9.00 - 13.00

Der er personale på i tidsrummet 9.00 – 12.00

Juelsminde Rådhus

Flyttedag: Dit kulturelle forsamlingshus flytter ind på Juelsminde Rådhus

Biblioteket i Juelsminde rykker i nye rammer. I løbet af de kommende måneder flytter Juelsminde Bibliotek sine aktiviteter fra Wedelsgade til Juelsminde Rådhus, hvor biblioteket får ny base i de kommende år. Det giver en række spændende muligheder for både bibliotek og borgere, og er samtidig med til at slanke kommunens bygningsmasse. Den nuværende biblioteksbygning bliver 1. maj overtaget af en lokal ejendomsudvikler, som ser et stort potentiale i Juelsminde.  

Juelsminde Bibliotek flytter i løbet af foråret ind på Juelsminde Rådhus - og blandt andet tættere på byens børn og unge. Hedensted Kommune har de seneste år haft fokus på at udvikle bibliotekerne. Blandt andet med afsæt i en ny biblioteksstrategi og konceptet om "dit kulturelle forsamlingshus". Samtidig er der behov for at slanke kommunens bygningsmasse. 

Med flytningen af Juelsminde Bibliotek kombineres de to hensyn i en og samme manøvre.

Flytningen betyder, at der kommer endnu mere liv på Juelsminde Rådhus, hvor biblioteket flytter ind – og forventes at åbne gradvist op i april. I første omgang gennem en slags pop-up bibliotek i rådhusets normale åbningstid.

Flytningen giver ifølge Kasper Glyngø, formand for Udvalget for Fællesskab, god mening, og han håber borgerne vil tage godt imod det nye bibliotek:

- Jeg synes, at vi har ramt en rigtig fornuftig løsning. På den ene side kobler vi biblioteket tættere med skolen, børnehaven, hallerne og et stort boligområde, og dermed de børn og unge, som vi gerne vil se endnu mere. På den anden side løser vi en bunden opgave med bedre udnyttelse af kommunens bygninger. Det giver mulighed for både at udvikle vores bibliotekstilbud og den eksisterende biblioteksbygning tæt på havnen i Juelsminde. Så jeg håber, at alle vil tage godt imod biblioteket, når det slår dørene op på rådhuset.

Leder af Hedensted-bibliotekerne Heidi Kudahl supplerer:  

- Rådhuset er en spændende og karakterfuld bygning, hvor vi kan lægge lokaler til arrangementer og foredrag, og hvor der også er rum til både de klassiske biblioteksfunktioner og til at tænke kreativt. Det glæder vi os rigtig meget til at vise vores brugere. Lige nu er vi i fuld gang med at se på, hvordan vi konkret får indrettet arealerne, så vi får skabt et endnu mere mangfoldigt og spændende miljø omkring rådhuset, uden at komme i vejen for de eksisterende funktioner.

Der lukkes for udlån på biblioteket i Wedelsgade den 7. april, mens der åbnes gradvist for bibliotek på Juelsminde Rådhus den 10. april. Det forventes, at biblioteket åbner fuldt ud pr. 1. juni.

Køber af den eksisterende biblioteksbygning er KK Ejendomme Juelsminde, hvor ejer Kristian Kobbelgaard ser et stort potentiale i den nuværende biblioteksbygning:

- Vi har ikke køreklart projekt klar for ejendommen endnu, men med de mange udviklingsplaner og investeringer, som vi kommer til at se i Juelsminde de kommende år, så er det meget attraktivt at udvikle moderne boliger og fortætte bymiljøet i havneområdet, for beliggenheden fås ikke meget bedre. Derfor slog vi til, da muligheden bød sig, og vi glæder os til at udforske mulighederne i den kommende tid – selvfølgelig i god dialog med både naboer og kommune.

FAKTA:

Juelsminde Bibliotek flytter fra Wedelsgade 1 i Juelsminde til Juelsminde Rådhus i løbet af foråret.
Sidste åbningsdag i lokalerne i Wedelsgade bliver den 7. april 2024.
10. april åbner der pop-up bibliotek på Juelsminde Rådhus, med en kapacitet som gradvist udvides. 

I perioden fra 10. april til 1. juni vil biblioteket være åbent i rådhusets åbningstider, som er:

 • Mandag - Onsdag: 9:00-15:00
 • Torsdag: 9:00-17:00
 • Fredag: 9:00-13:00
   

Biblioteket på Juelsminde Rådhus forventes at åbne fuldt ud pr. 1. juni 2024.
Salget af Juelsminde Bibliotek er en del af Hedensted Kommunes indsatsområde ”Tættere sammen”, som skal medvirke til, at kommunens kvadratmeter udnyttes bedre.

Kontakter

Kasper Glyngø
Formand for Udvalget for Fællesskab, Hedensted Kommune
Tlf: 29 24 41 74
Kasper.Glyngoe@hedensted.dk

Heidi Kudahl
Leder af bibliotekerne i Hedensted
Tlf: 29 34 52 82
Heidi.Kudahl@hedensted.dk

Kristian Kobbelgaard
Ejer KK Ejendomme Juelsminde
Tlf:25 21 18 65
kk@mkel.dk

Heidi Kudahl

Hedensted, den 21. november 2023

Kære læser, låner og bruger af Folkebiblioteket.

Vi ved en del mere vedr. de strukturelle forandringer, som er meldt ud på biblioteksområdet, end vi gjorde i august, men alt er endnu ikke på plads. 

Hedensted Bibliotek: 
Omdannes til et kulturelt forsamlingshus med plads til fællesskaber og fortællinger. Der bliver i januar nedsat en foreløbig rådgivningsgruppe med repræsentation fra bibliotekets nuværende og kommende brugere, som sammen med bibliotekets ledelse vil arbejde med, hvordan det kulturelle forsamlingshus skal fungere i dagligdagen. 
Frivillighuset er opsagt pr. 1. december 2023, og de sidste aktiviteter skal være flyttet inden for 12 måneder.

Juelsminde Bibliotek:
Det er politisk besluttet, at biblioteket foreløbigt skal flyttes til rådhuset tæt på skole, hal og børnehaven, og midt i store boligkvarterer. Næste skridt er at undersøge om og hvordan denne løsning teknisk og praktisk kan gennemføres. 

Uldum Bibliotek:
Bygningen sælges og der oprettes en Selvhenter-ordning i Uldum Fritidscenter. Biblioteksfunktionen fortsætter i den nuværende bygning indtil den er solgt. 

Tørring Bibliotek:
Vi forventer, at Tørring Bibliotek forbliver i Gudenåcenteret, sikkert frem til 2026. I denne tid skal der arbejdes med en fremtidig placering nær torvet. 

Hornsyld Bibliotek:
Biblioteksfunktionen forbliver på SIM (Skolen i Midten). I forbindelse med den planlagte ombygning af skolen, vil bibliotekets område blive væsentligt formindsket. Ombygningen er planlagt til 2027.

Mens alt dette står på, fortsætter vi arbejdet for fuld kraft.

Bibliotekerne er åbne, der er fuld gang i indkøb af efterårets nye bøger, vi er i gang med et spændende arrangementsprogram, skoletjenesten vil fortsat besøge alle skolebørn hvert år, vi fortsætter vores klubber, højtlæsningsarrangementer og vandreture samt vores krea- og håndarbejdsaktiviteter er i gang. 

Og så står vi som sædvanlig klar med god faglig betjening, uanset om du mangler inspiration til den næste bog, materiale til en opgave, en bestemt strikkeopskrift eller hvis du bare har lyst til at være på biblioteket alene eller sammen med andre.  
 

Mange hilsner og på gensyn her på Folkebiblioteket. 

Heidi Kudahl
Leder af Hedensted Bibliotekerne
heidi.k.sorensen@hedensted.dk
Telefon: 2934 5282

Heidi Kudahl

Hedensted, den 24. august 2023

Kære læser, låner og bruger af Folkebiblioteket

Vi ved det ikke!

Det er lige nu overskriften på de mange forandringer, som er meldt ud vedr. bibliotekernes fysiske placeringer i Hedensted Kommune. Vi ved ikke præcist, hvad der kommer til at ske eller hvornår det sker.

Hen over de næste måneder vil Udvalget for Fællesskab som bl.a. har ansvaret for bibliotekerne, undersøge mulighederne og finde de bedst mulige løsninger inden for de rammer som er vedtaget af hele kommunalbestyrelsen.

MEN der er også noget vi ved.

Bibliotekerne er åbne, der er fuld gang i indkøb af efterårets nye bøger, vi er klar med et spændende arrangementskatalog, skoletjenesten vil fortsat besøge alle skolebørn hvert år, vi fortsætter vores klubber, højtlæsningsarrangementer, vandreture, krea- og håndarbejdsaktiviteter på fuld kraft.

Og så står vi som sædvanlig klar med en god faglig betjening, uanset om du mangler inspiration til den næste bog, materiale til en opgave, en bestemt strikkeopskrift eller hvis du bare har lyst til at være på biblioteket alene eller sammen med andre. 

Vi glæder os til et efterår med masser af gode historier, snak, samvær og stille stunder - og til at begynde at få bundet gode sløjfer på alt det nye som er meldt ud. 

Mange hilsner og på gensyn her på Folkebiblioteket. 

Heidi Kudahl
Leder af Hedensted Bibliotekerne
heidi.k.sorensen@hedensted.dk
Telefon: 2934 5282

Information fra Hedensted Kommune den 24. august 2023

Hedensted Kommune opsiger lejemål og sælger enkelte bygninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der nedsat et kapacitetsudvalg, som fik til opgave at arbejde med et forslag til, hvordan kommunen kan udnytte sine bygninger bedst muligt, reducere udgifterne til bygninger og lokaler og samle administrative funktioner på færre kvadratmeter. Det forslag, som vedrører blandet andet biblioteker og frivillighuse, blev umiddelbart før sommerferien godkendt af en enig kommunalbestyrelse.

For bibliotekerne betyder det bl.a. at:

 • Biblioteksbygningen i Uldum sælges. Det skal undersøges, om der kan etableres en lokal biblioteksfunktion, evt. i lighed med de ordninger som findes i Lindved og Glud.
 • Biblioteksbygningen i Juelsminde sælges. Biblioteket vil blive genetableret i en anden kommunal ejendom. 
 • Bibliotekslokalerne i Gudenåcentret skal bruges til administrative funktioner. Det skal derfor undersøges, om biblioteket kan flyttes til Tørring midtby.
 • Hornsyld Bibliotek flytter fra Skolen i Midten til Hornsyld Skole.
 • Hedensted Bibliotek skal frem over huse de nuværende aktiviteter i frivillighuset Østerbrogade. 

Hvordan udmøntningen i praksis vil blive gennemført, og hvad tidsplanen bliver for de enkelte elementer i planen, skal nu drøftes i Udvalget for Fællesskab. 

For mere information:
Kasper Glyngø, form. Udvalget for Fællesskab, tlf.: 2924 4174
Lars Jensen, form. for Kapacitetsudvalget, tlf.: 2014 0990
Heidi Kudahl Sørensen, Biblioteksleder, tlf.: 2934 5282